Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Tiistai, 18.
kesäkuuta
2019.
Onnittelut -
16.4.2019, 10:19

Etelä-Savossa hoidetaan ja kunnostetaan vesistöjä

Etelä-Savon järvien tilaa kohennettiin vuonna 2018 hoitokalastuksella ja vesikasveja niittämällä. Särkikaloja pyydystettiin mm. Mikkelin alapuolisella Saimaalla. Hoitokalastussaalis Etelä-Savossa oli viime vuonna yhteensä 163 tonnia. Vesikasveja niitettiin mm. Mikkelissä Launialanselällä sekä useissa pienemmissä kohteissa.

Puulan alueella toteutetaan virtavesikunnostuksia

Tänä vuonna on käynnistymässä Puulaan laskevien virtavesien kalataloudellinen kunnostaminen, joka sai vuonna 2018 myönteisen lupapäätöksen Itä-Suomen aluehallintovirastosta. Samalla on tarkoitus rakentaa Kangasniemen Vuojakoskeen kalatie, jolla mahdollistettaisiin kalan kulku Vuojakosken yläpuolisiin järviin.

Maatalouden vesiensuojelua edistettiin ympäristökorvausjärjestelmän toimenpiteillä ja koulutuksella

Maatalouden vesiensuojelua edistetään maatalouden ympäristökorvausjärjestelmän tila- ja lohkotasolla toteutettavilla toimenpiteillä sekä ympäristösopimuksilla. Etelä-Savossa ympäristökorvauksen tilatason toimenpiteitä toteutetaan noin 90 prosentissa käytössä olevasta maatalousmaasta.

Maa- ja metsätalouden aiheuttamaa hajakuormitusta pyritään hallitsemaan myös koulutus- ja neuvontahankkeilla, joita ovat mm. ProAgria Etelä-Savon hallinnoima Ravinnepiika-hanke sekä Suomen metsäkeskuksen Kuormitus kuriin -hanke. Hankkeet ovat Etelä-Savossa toteutuneet hyvin ja niihin on osallistunut runsaasti maanomistajia.

Osakaskunnilla tärkeä rooli vesistöjen kunnostuksissa

Vesistökunnostuksissa ja valuma-alueella tehtävissä toimenpiteissä vesialueen omistajilla, osakaskunnilla ja kalatalousalueilla, on merkittävä rooli. Osakaskuntien yhdistäminen suuremmiksi yksiköiksi helpottaa kalastusasioiden hoitoa ja vesiensuojelutyötä. Parhaillaan käynnissä olevassa Vetovoimaa maaseudulle yhteistoiminnalla ja verkostoitumalla -hankkeessa on syntynyt suuria osakaskuntia muun muassa Puulalle ja Kyyvedelle.

Pohjavesien suojelusuunnitelmia toteutettu

Pohjavesien suojelusuunnitelmien toteutusta jatkettiin mm. Mikkelin kaupunkialueella sijaitsevilla Pursialan ja Hanhikankaan pohjavesialueilla. Pohjavesien ja pilaantuneiden maiden puhdistamista on jatkettu riskinalaisilla pohjavesialueilla. Lisäksi haitta-ainepitoisuuksien kulkeutumista pohjavesissä on jatkettu seurannoilla eri puolilla maakuntaa.