Viesti studioon

studio@radiomikkeli.fi
Maanantai, 25.
kesäkuuta
2018.
Onnittelut -
11.9.2017, 14:10

Etelä-Savon pk-kenttä ei päässyt kasvun vauhtiin - suhdennenäkymissä notkahdus

Etelä-Savon pk-yritysten odotukset lähiajan suhdannenäkymistä on selvästi kevättä heikommat. Vastaajista 15 prosenttia arvio suhdannenäkymien huononevan ja paranemista odottaa 37 prosenttia. Valtakunnallisesti lähiajan suhdannenäkymät ovat jatkuneet positiivisina alkuvuodesta 2017. Koko maan pk-yrityksistä lähes puolet arvioi suhdanteiden paranevan ja vain 9 prosenttia huononevan.

Eteläsavolaisten pk-yritysten investointihalukkuus on alhaisella tasolla. Investointien heikko kehitys kertonee, että pk-yritykset eivät usko talouden kasvun kehitykseen pidemmällä aikavälillä.

Etelä-Savo eroaa barometrin tulosten mukaan useilla osa-alueilla muusta maasta.

Pk-yritysten kapasiteetin käyttöaste maakunnassa romahti kevään tasosta, jolloin 61 prosenttia vastaajista odotti kapasiteetin käyttöasteen nousevan ja nyt vain 26 prosenttia. Valtakunnallisesti on pysytty kevään tasolla, kapasiteetin käyttöasteen nousua odottaa lähes 50 prosenttia pk-yrittäjistä.

Yritysten liikevaihdot ovat kasvaneet Etelä-Savossa viime vuosina maan keskimääräistä nopeammin. Nyt Etelä-Savossa yritysten odotukset liikevaihdon kehityksestä laski kevään tasosta, jolloin kasvua odotti 56 prosenttia ja pienenemistä 10. Nyt vastaavat luvut ovat 43 ja 19 prosenttia. Valtakunnallisesti on pysytty kevään tasolla, kasvua odottaa yli 50 prosenttia yrittäjistä.

Eteläsavolaisten pk-yritysten odotukset kannattavuudelle ja vakavaraisuudelle ovat selkeästi laskeneet verrattuna suurimpaan osaan muuta maata.

Uutta työtä syntyy hitaasti Pk-yrityksiin

Etelä-Savon pk-yritysten ennuste henkilökunnan määrän suhteen on heikompi kuin alkuvuodesta 2017. Koko maassa odotukset henkilökunnan määrän osalta ovat pysyneet samalla tasolla kuin keväällä 2017. Etelä-Savossa vastaajista 20 prosenttia arvioi henkilökunnan määrän kasvavan seuraavan vuoden aikana, valtakunnallisesti luku on 24.

Pk-yrityksissä on kasvuhakuisuutta

Koko maassa on voimakkaasti ja mahdollisuuksien mukaan kasvamaan pyrkiviä pk-yrityksiä 47 prosenttia, Etelä-Savossa vastaava luku on 43. Yritystoiminnan loppumista ennakoi 5 prosenttia eteläsavolaisista pk-yrityksistä, valtakunnallisesti 3 prosenttia. Investoinnit ja henkilöstön koulutus ovat koko maan ja Etelä-Savon pk-yrityksissä eniten käytettyjä uusiutumiseen liittyviä toimia.

Myynnissä ja markkinoinnissa kehittämistä – kilpailutilanne esteenä

Etelä-Savon pk-yrityksissä ja koko maassa on eniten kehittämistarvetta markkinoinnissa ja myynnissä. Henkilöstön kehittäminen ja koulutus sekä yhteistyö/verkottuminen ovat kehittämisen tarpeista seuraavina. Pahimmaksi kehittämisen esteesi nousee nyt kilpailu-tilanne. Koko maassa lähes yhtä merkittävänä kehittämisen esteenä koetaan kustannustaso, kun Etelä-Savossa toisena on työvoiman saatavuus.

Markkinointi ja myynti ovat olleet "vuosikymmenet" pk-yritysten kehittämistarpeista tärkein vaihdellen noin 35-57 prosentin osuudella. Yhteistyö / verkottuminen ja alihankinta yhdessä henkilöstön kehittämisen ja koulutuksen kanssa ovat olleet seuraavat kehittämistarpeet vaihdellen noin 20-35 prosentin osuuksilla.

Yritykset ovat nähneet useiden vuosien ajan kehittämisen pahimpina esteinä yritystoiminnan sääntelyn, kilpailutilanteen, kustannustason, työvoiman saatavuuden ja yleisen suhdanne-/taloustilanteen. Näiden esteiden järjestys on hieman vaihdellut vuosien varrella.

Digitaalisuus tuo laajasti hyötyä liiketoimintaan

Internet kotisivut, sosiaalinen media ja pilvipalvelut ovat pk-yrityksissä yleisimmin hyö-dynnetyt tai käytetyt digitaaliset työkalut/palvelut. Yrityskuvan vahvistuminen, uusien asiakasryhmien tavoittaminen sekä asiakaspalvelun parantuminen arvioidaan merkittä-vimmiksi digitalisoitumisesta syntyviksi mahdollisuuksiksi pk-yritysten keskuudessa.

Elinvoimaiset yritykset luovat elinvoimaa ympärilleen

Jokainen kunta on niin menestynyt kuin siellä toimivat yritykset ovat. Kuntien ja yritysten välinen yhteys on kiistaton. elinkeinopolitiikan tehostaminen on käytännössä välttämätön kunnille.

Nyt syksyn pk-barometrissa vastaajat arvioivat yritysten toimintaympäristöön vaikuttavien tekijöiden kehittymistä sijaintikunnassaan viimeisen kahden vuoden aikana.

Eteläsavolaiset pk-yrittäjät kuten koko maan yritykset arvioivat kehityksen olleen myönteistä tietoliikenneyhteyksissä, asuinympäristön viihtyisyyden kehityksessä sekä yritysten välisissä yhteistyömahdollisuuksissa. Etelä-Savossa heikoimmat arviot saavat elinkeinopolitiikan kehitys kokonaisuudessaan, julkiset yrityspalvelut sekä kilpailukyky yrityksen sijaintipaikkana.